Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

اخبار گردشگری

خبرخوان یافت نشد

ردیف

مدرک

1

پاسپورت با حداقل6 ماه اعتبار پس از تاریخ مورد نظر جهت ورود به آمریکا

2

پرکردن فرم DS-160 و تأییدیه آن

3

تأییدیه وقت مصاحبه و رسید واریز وجه $160

4

دعوتنامه یا مدارک نشان دهنده هدف سفر   دانلود فرم دعوتنامه:  

5

پرینت حساب بانکی (تمکن مالی) یا گردش 6 ماهه حساب

6

سند مالکیت

7

مدارک نشان دهنده قصد بازگشت متقاضی به کشور مبدا

8

شناسنامه

9

عکس رنگی زمینه سفید 5*5

10

کپی تمام صفحات پاسپورت قدیم و جدید