نرخ ویزای انگلیس مورخ 13 جولای 2015 به شرح جدول زیر افزایش یافت:

نوع ویزا

هزینه رسمی ویزا (USD)

کوتاه مدت (6 ماهه، یکبار ورود – چندبار ورود) 136 USD
بلند مدت (2ساله) 518 USD
بلند مدت (5ساله) USD 941
بلند مدت (10 ساله)  1179 USD

 

 نرخ ویزای انگلیس مورخ آپریل 2015 به شرح جدول زیر افزایش یافت:

نوع ویزا

هزینه رسمی ویزا (USD)

کوتاه مدت (6 ماهه، یکبار ورود – چندبار ورود) 133 USD
بلند مدت (2ساله) 505 USD
بلند مدت (5ساله) USD 916
بلند مدت (10 ساله)  1170 USD

 

 نرخ ویزای انگلیس مورخ 22 فوریه 2015 به شرح جدول زیر کاهش یافت:

نوع ویزا

هزینه رسمی ویزا (USD)

کوتاه مدت (6 ماهه، یکبار ورود – چندبار ورود) 129 USD
بلند مدت (2ساله) 468 USD
بلند مدت (5ساله) USD 849
بلند مدت (10 ساله) 1150 USD