1-     فرم GWF که شماره اپلیکیشن متقاضی روی آن نوشته شده و پس از تحویل مدارک و انگشت نگاری توسط سفارت به وی ارائه می گردد.

2-     برگه authorization که پس از تحویل مدارک و انگشت نگاری توسط سفارت به متقاضی ارائه می گردد.

3-     کپی پاسپورت

* فرآیند اخذ ویزای انگلیس به شکلی است که در هنگام حضور متقاضی در سفارت پاسپورت وی نیز به همراه مدارک دیگر به سفارت تحویل داده می شود. در حقیقت فارغ از اینکه نتیجه اخذ ویزا مثبت یا منفی باشد، سفارت پاسپورت متقاضی را نزد خود نگه داشته و پس از گذشت حدود 3 هفته ، طی یک ایمیل پایان فرآیند بررسی درخواست ویزا را به متقاضی اعلام می دارد. در این مقطع زمانی پاسپورت قابل پیکاپ توسط نماینده شما می باشد. لذا متقاضیانی که تمایل به صرف جویی در هزینه دارند، می توانند از سرویس پیکاپ ویزای پارک سفر استفاده نمایند.